MUZEJ GRADA RIJEKE
 

UVID U MUZEJSKU GRAĐU I DOKUMENTACIJU

Uvjeti i način ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju utvrđeni su odredbama Zakona o muzejima, Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju i Pravilnika o načinu i uvjetima uvida u muzejsku građu i dokumentaciju i zaštiti fundusa Muzeja grada Rijeke.

Muzejska građa i dokumentacija daje se na uvid radi njezine znanstvene i stručne obrade, izlaganja, objavljivanja, u publicističke svrhe, za potrebe nastavno-odgojnog procesa te u druge opravdane svrhe.

Uvid u muzejsku građu i dokumentaciju obuhvaća: pregled građe i dokumentacije, izradu preslika i presnimaka izvornika s ciljem njihove daljnje stručne i znanstvene obrade, objavljivanja i izlaganja.

Uvid u muzejsku građu i dokumentaciju koji ima za svrhu njezino korištenje u komercijalne svrhe uređuje se posebnim ugovorom između muzeja i zainteresirane strane, sukladno općima aktima muzeja i posebnim propisima.

Za ostvarivanje uvida u muzejsku građu i dokumentaciju zainteresirana osoba podnosi pisani zahtjev na posebnom obrascu.
Odobre­nje za uvid daje se u roku od 15 dana od podno­še­nja urednog zahtjeva.


Način predavanja zahtjeva:

Pisanim putem:
- poštom na adresu: Muzej grada Rijeke
                                Muzejski trg 1/1
                                51000 Rijeka
- putem elektroničke pošte: info@muzej-rijeka.hr
- faksom na broj: 051/336-521

Obrazac Zahtjeva za uvid u muzejsku građu i dokumentaciju

Pravilnik o načinu i uvjetima uvida u muzejsku građu i dokumentaciju i zaštiti fundusa Muzeja grada Rijeke s Cjenikom usluga korištenja