MUZEJ GRADA RIJEKE
 

Godišnji financijski izvještaj za 2015.

  1. Referentna stranica – financijski izvještaj za 2015. – FINA

  2. Referentna stranica – financijski izvještaj za 2015. – DR®AVNI URED ZA REVIZIJU

  3. Referentna stranica – financijski izvještaj za 2015. – GRAD RIJEKA

  4. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

  5. Izvještaj rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

  6. Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

  7. Izvještaj o obvezama  za razdoblje 1. listopada do 31. prosinca 2015. godine

  8. Bilanca stanje na dan 31. prosinca 2015. godine

  9. Bilješke uz godišnja financijska izvješća za  razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

  10. Struktura prihoda i rashoda za  razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine